www.pompydobetonu.com.pl
img1
img2
img3

 


Strona główna
Wynajem pomp
Dozór TDT
Serwis
Zamówienia
Galeria zdjęć
Dotacje unijne
e-Raporty
Kontakt
Telefony:
502-301-201 (zamówienia)
519-344-966 (księgowość)
519-516-000 (serwis, dozór TDT)
e-mail:
biuro@pompydobetonu.com.pl
serwis@pompydobetonu.com.pl

Dozór TDT na pompy do betonu i pompogruszki


Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2013 roku istnieje obowiązek objęcia wszystkich pomp i pompogruszek zabudowanych na podwoziach samochodowych dozorem Transportowego Dozoru Technicznego. Obowiązek taki nakładają poniższe przepisy:

  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;
  • Rozporządzenie Ministra transportu z dnia 20 października 2006 r. „w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych”;
  • Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniająca rozporządzenie „w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych”;
  • Polska Norma PN-EN 12001, grudzień 2007 „Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania mieszanki betonowej i zaprawy. Wymagania bezpieczeństwa”;
  • Dyrektywa Maszynowa 2006/42 WE (98/37);
  • Norma zharmonizowana PN-EN 12001+A1 2010;
  • Dyrektywa 89/655 Minimalne wymagania BHP;


Firma Glibowska Pompy Sp. jawna uzyskała uprawnienia do „naprawy i modernizacji urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych” zgodnie z decyzją Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 30.01.2013, o nr TDT- N-13/13.

W ramach swoich uprawnień firma Glibowska Pompy Sp. jawna przeprowadza badania urządzeń pod kątem przygotowania ich do objęcia dozorem TDT (w zakresie wymagań formalnych jak, również stanu technicznego).

W celu dokonania rezerwacji na przygotowanie do badania okresowego TDT zapraszamy do telefonicznego umówienia się z kierownikiem serwisu pod nr 519-516-000.


Strona glówna Wynajem pomp Dozór TDT Serwis Galeria zdjęć Dotacje Unijne eRaporty